فال حافظ

فال حافظ

در نمازم خم ابروي تو با ياد آمد
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
باده صافي شد و مرغان چمن مست شدند
بوي بهبود ز اوضاع جهان مي شنوم
اي عروس هنر از بخت شکايت منما
دلفريبان نباتي همه زيور بستند
زير بارند درختان که تعلق دارند
مطرب از گفته حافظ غزلي نغز بخوان
حالتي رفت که محراب به فرياد آمد
کان تحمل که تو ديدي همه بر باد آمد
موسم عاشقي و کار به بنياد آمد
شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد
حجله حسن بياراي که داماد آمد
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد
اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
تا بگويم که ز عهد طربم ياد آمد

تعبیر فال : امروز بخت و اقبال با تو است. دنیا روی خوش خود را به تو نشان می دهد. آن را غنیمت بدان. صبر و تحمل تو، نتیجه ی خوبی به بار می آورد. خدا را شاکر باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.