خبرها

اخبار

خبرها

 4 روستایی واحد مسکن
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بهره‌برداری از 4 هزار واحد مسکن روستایی در کرمان