خبرها

اخبار

خبرها

 طالبان توافق به به
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آمریکا و طالبان به توافق رسیدند