خبرها

اخبار

خبرها

 رسیدند و طالبان به
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آمریکا و طالبان به توافق رسیدند