خبرها

اخبار

خبرها

 توافق به و توافق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آمریکا و طالبان به توافق رسیدند